Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

 1. Do 30 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Neplatí pro objednávky, kdy je zvolen způsob platby na splátky, přes společnost Cofidis. Zde máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů. 
 2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
  Neplatí pro objednávky, kdy je zvolen způsob platby na splátky, přes společnost Cofidis. Zde máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů. 
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Ego Fashion, s. r. o., se sídlem Nad Ryšánkou 2005/7, 147 00 Praha 4 - Krč, identifikační číslo: 25992864, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 5. Vrácené zboží nám vždy zasílejte na adresu naší centrály v Havlíčkově Brodě: Ego Fashion, s. r. o., Dolní 102, 580 01 Havlíčkův Brod
 6. Zde najdete formulář pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 2. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 3. Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.